ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

I. Bölüm: Kuruluş Hükümleri

KURULUŞ:

Madde 1: Yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve aşağıda belirtilen gaye ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.

MERKEZ:

Madde 2: Derneğin Merkezi İstanbul'dadır.

DERNEĞİN GAYESİ, FAALİYET ALANI VE HİZMET KONULARI:

Madde 3: Derneğin gayesi ve bu gaye doğrultusundaki faaliyet alanı “Başta Ülkemiz olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki İmam Hatip Okulları ve diğer eğitim ve öğretim kademesindeki öğrenci ve mezunlarla ÖNDER İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları arasında karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarını ortaya çıkararak bu yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak, çözüme ulaştırmak için gerekli çabayı sarf etmek, üyeler arasında birliği sağlamak, mezunların okulları ile manevi bağlarını devam ettirmek, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumak, mezunlarına akademik ve / veya profesyonel kariyer temin edebilmek üzere üniversite ve yüksekokullara devam haklarının teminini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri ve akademik çalışmaları için ulusal ve uluslararası üniversiteler ile protokoller yapmak, profesyonel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, resmi kurum ve kuruluşlar karşısında cemiyetin ve üyelerin haklarını korumak, kardeş mezunlar ile birleşerek federasyonlar kurmak, kurs, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, dini, ahlaki, milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmak, bu neşriyatı tanıtmak için yayınevleri açmak, matbaa kurmak, yurtlar, sosyal içerikli spor alanları tesis etmek, kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bu mallardan gerekli görülenleri vakfetmek, vakıf kurmak ve işletmek, kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır.”

Dernek gayesine ulaşmak için;

 1. Kurslar açar, geziler, kamplar, sağlık taramaları, spor müsabakaları düzenler.
 2. Konferans, seminer, panel, açık oturum, miting gibi açık hava veya salon toplantıları düzenler.
 3. Derleme çalışmaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek, parti, ağaçlandırma, orman kurma ve benzeri organizasyonlar düzenler.
 4. Milli, dini, ahlaki, içtimai ve gayesine ilişkin konularda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayınlarda bulunur. Bu gayeye ulaşmak için günlük, haftalık, aylık bültenler, e-bültenler, dergiler, kitaplar, yıllıklar ve benzeri yayınlar yapar. Bu yayınlarını ulusal ve uluslararası düzeyde internet ağında da yayınlar. Tüm iletişim araçlarını kullanır.
 5. Yayınevleri açar, matbaa kurar, kültür merkezi, akademi merkezi, dershane kurar, ilmi araştırmalar yaptırır. Lokal, kütüphane, dinleme salonu veya sosyal ve kültürel tesis açar, işletir veya işlettirir.
 6. Yurt veya aşevleri tesis eder ve işletir.
 7. Gayesi ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları satın alır, mevcutları satar veya bunlardan gerekli gördüklerini vakıf haline getirir, vakfettiği malları işletir.
 8. Gayenin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar, yurt içinde ve yurt dışında diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde bunlarla birleşir veya kurulu olanlara üye olur. Uluslararası faaliyette bulunur, yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlara üye olur, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır. Diğer dernek, vakıf, sendika, sivil toplum kuruluşları, kamu, özel ve tüzel kuruluşlar ile ortak kurumlar oluşturur. Bu oluşumlara kurumsal ve Yönetim Kurulu nezdinde kurucu üye ve delege olarak katılır. Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan vakıf ve özel üniversitelere kurucu üye veya ortak olarak iştirak eder.
 9. Dernek temsilcilikleri açar, platformlar oluşturur, oluşanlara katılır, sandık kurar.
 10. Paydaşı olduğu STK’ların lobicilik, proje geliştirme, kapasite geliştirme gibi konularda karar alma mekanizmalarına dahil olmalarına sağlayacak gerekli çalışma faaliyetlerini gerçekleştirir.
 11. Eğitim ve öğretimin her kademesindeki öğrencilere maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu öğrencilere kendi kaynaklarından burs verir veya çeşitli kişi veya kuruluşların burslarına aracılık eder.
 12. Gençlerin ve hedef kitlesinin kişisel finans dengelerini yönetebilmelerine ve israfa karşı tasarruf sağlayabilme niteliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütebilir.
 13. Çeşitli proje ve kampanyalarla çocuk ve gençlerin sosyal kültürel gelişmelerine katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirebilir. Bu faaliyetler için yurtiçi-yurtdışı ortaklıklar geliştirebilir ve uluslararası hibe programlarından yararlanabilir.
 14. Çocuk hakları, gençlik hakları, insan hakları, tüketici hakları gibi konularda faaliyetler gerçekleştirebilir, mağduriyet durumlarında hukuki destek verebilir. Okullarda, kamusal alanlarda eğitim programları gerçekleştirebilir. İlgili kuruluşlarla protokol yaparak uygulamalarını yaygınlaştırabilir.
 15. Yaşlıların, kadınların, çocukların, gençlerin şiddet, istismar ve kötü muameleye maruz kalmasını önleyecek projeler gerçekleştirebilir. Bu vakalarda hukuki çalışmalara gözlemci olarak katılabilir. Karar vericilere bu hususta düşüncelerini paylaşabilir. Hukuki süreçleri takip edebilir ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere faaliyetler gerçekleştirebilir.
 16. Gayesine ilişkin olarak plan ve proje yaptırır, raporlar hazırlatır, bunlar için yarışmalar açar, uygular.
 17. Gayesine ilişkin olarak toplumun ve ülkemizin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları ile ilgilenir. Bu konularla ilgili olarak lobi ve kulis çalışmalarında bulunur, sorunların tespit ve çözümüne yönelik çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapar, yaptırır, raporlar tanzim eder, ettirir. Tüm bunları, her türlü iletişim ve neşriyatı kullanarak kamuoyuna sunar.
 18. Gayesi doğrultusunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, elçilikler, konsolosluklar, uluslararası şirketler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından destek alabilir veya işbirliği yapabilir.
 19. Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere istinaden faaliyet alanlarımızı ilgilendiren konularda fikir beyan edebilir, gerektiğinde ulusal veya uluslararası işbirliği çalışmaları gerçekleştirerek ülkemizin itibarının arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir.
 20. Gayesi ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
 21. Gayenin gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 22. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla, özel şirketlerle ve uluslararası hibe programlarıyla işbirliği yapabilir.
 23. Gayenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurar ve işletir.
 24. Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisini dernek faaliyetlerine harcar.
 25. Gayesinin gerçekleşmesine yönelik tüm bu faaliyetlerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.
 26. Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen gaye ile ilgili olup da burada sayılamayan diğer her türlü konuda derneğin çalışma konularını teşkil eder.

DERNEK KURUCULARI:

Madde 4: Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâh durumları ve faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı

Meslek, Sanatı

İkametgâhı

Tabiiyeti

Ahmet Karakullukçu

Din Görevlisi

Çengeloğlu Sk. 4/6 Çengelköy

TC

Hazım Uğur

Tacir

Ebussuut Cd. 33 Sirkeci

TC

Halil Karaatlı

Hukukçu

M: İsk. Malı Kırtasiye Sk. 11

TC

Hüseyin Tok

Din Görevlisi

Dalbatan Yokuşu 10, Kumkapı

TC

Mustafa Ak

Din Görevlisi

Üç Mihraplı Camii İmamı K.Pazar

TC

Mustafa Göl

Öğretmen

N.Paşa Mh. 65. Sk. 68 Zeytinburnu

TC

Nedim Urhan

Öğretmen

K.Deniz Cd. İmaret Sk. 5 Fatih

TC

İhsan Toksarı

Din Görevlisi

Balipaşa Sk. 89 Kumkapı

TC

Osman Kandemir

Tacir

Çarşamba Karakol yanı18/4 Fatih

TC

Selehaddin Kaya

Müftü

Daltaban yokuşu Medrese Sk. 10 Kumkapı

TC

Yakup Üstün

Müfettiş

Vezirhan Cd. 86/4 Nuruosmaniye

TC

Yahya Topaloğlu

Din Genel Md. Mz

Akseki Cd. 6 Fatih

TC

 

 

II. Bölüm: Üyelik Hükümleri

ÜYELİK TÜRLERİ

Madde 5: Derneğin iki tür üyesi vardır;

 1. Asli Üye
 2. Fahri Üye

ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6: Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Asli üye; Medeni hakları kullanma hak ve ehliyetine sahip yurtiçi ve yurtdışındaki İmam-Hatip Okulları Mezunları ile bu okullarda kayıt yaptırmış olmak şartıyla en az bir gün öğrenim görmüş veya bu müesseselere maddi veya manevi yardımda bulunmuş her gerçek kişi veya ÖNDER’in gayesine matuf kurulmuş / gaye birliği olan her dernek tüzel kişiliği derneğe asli üye olabilir.
 2. Fahri üye; Şahsiyetinden, maddi-manevi katkılarından, derneğe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan gerçek kişilere, okul mezunları anne ve babalarına, üyelerimizin eşlerine fahri üyelik verilebilir. Tüzel kişiler fahri üye olamazlar.

Derneğe üye olmak isteyen ve üyelik türüne göre a veya b maddesinde belirtilen ön şartları taşıyan kişiler, Üyelik Başvuru Formunu usule uygun ve yazılı olarak doldurarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirirler. Üyelik başvuruları en geç 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlanır ve başvuru sahibine yazılı olarak her türlü iletişim vasıtası ile bildirilir. Üyeliğe kabul kararının çıkması durumunda kişi, üye defterine yazılır.

Tüm üyeler kendi üye türleri içinde Derneğe karşı işbu Tüzükte yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile eşit haklara sahiptir.

Asli üyelerin (gerçek veya tüzel) aidat sorumlulukları bulunmaktadır. Fahri üyeler aidatlardan muaftır.

Derneğe üye olan tüm kişiler, derneğin tüzük, yönetmelik ve halka açık olarak yayınlanmış olan tüm mevzuat ve kurallarını üyelik başvuruları ile kabul etmiş sayılırlar.

Dernek yetkili organlarının, Derneğin gayesine ve çalışma konularına uygun alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurulca veya Yönetim Kurulunca kabul edilen kararlara uymak üyelerin temel yükümlülüklerindendir.

Dernek üyeleri, kendisi ile yazışma yapılabilecek kanuni adresinin değişmesi halinde en geç 1 ay içerisinde Dernek yetkililerine yazılı bilgilendirme yapma yükümlülüğündedir.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu durumda kişinin üyelikten çıktığı ay dâhil olmak üzere geçmiş aidat ve diğer mali sorumluluklarını 1 ay içerisinde karşılama zorunluluğu vardır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 7: Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Yukarıda belirtilen durumların birinin tespiti veya dernek onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar; toplum yaşamının gerektirdiği dini-milli, ahlaki, iktisadi ve içtimai kuralların dışına çıkan hareketlerde bulunanlar, sözler söyleyenler; Genel Başkan ve Kurul Üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışlarda bulunanlar; Dernek Tüzüğüne, yönetmeliklere ve Genel Kurulca alınmış kararlara uymayanlar; Dernek misyon, vizyon ve politikalarına aykırı hareket eden diğer ticari veya sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi veya benzer bir organının üyesi olan veya daha sonradan seçilenler; Rüşvet, zimmet vesair yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler; Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçundan kesin hüküm giymiş olan ve kanuni ehliyetini kaybedenler; Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunan kişiler Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Yönetim Kurulu’nun tespit etmiş olduğu aidatın toplam 1 yıllığa tekabül eden kısmı kadar aidat borcu olan ve tebligat ile uyarılmasına rağmen 1 ay içerisinde borç ödemesini gerçekleştirmeyen Asli üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu şekilde üyelikten çıkarılan kişilerin aidat borçları devam eder ve kendilerinden 1 ay içerisinde borçlarını ödemeleri talep edilir.

Dernek üyeliğinden istifa eden veya üyeliği fesih edilenler, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

YENİDEN ÜYELİĞE KABÜL:

Madde 8: Üyelikten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirip Dernekten ayrılanlar, 6. Maddenin a bendinde yazılı şartları yitirdikleri için kaydı kapatılanlardan bu şartlara sonradan sahip olanlar ve aidat borcu sebebi ile üyelikten çıkarılanlar (baki borçlarını ödemek şartı ile) üye olmak istediklerinde, yeni üye kabulü işlemi görürler.

III. Bölüm: Derneğin Organları

ORGANLAR:

Madde 9: Derneğin Organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Başkanlar Kurulu
 5. İstişare Kurulu
 6. Disiplin Kurulu

Genel Kurul: Genel Kurul, Derneğin en üst organı olup, aşağıdaki kategorilere giren Delege üyelerden oluşur;

 1. ÖNDER’de Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Disiplin Kurulu Üyeliği yapmış olan üyeler,
 2. ÖNDER’e tüzel üye olan vakıf veya derneklerin temsilcisi olarak Genel Başkanları veya belirleyeceği vekil Yönetim Kurulu üyeleri,

Delege üyelerin ÖNDER asli üyeliklerinin aktif olması gerekmektedir, asli üye olmayan kişiler Delege olamaz.

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI:

Madde 10: Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayında toplanır.

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek Asli Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya Dernek Asli Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantı çağrısını gerçekleştirmez ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan Asli Üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak Dernek Asli Üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ:

Madde 11: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delege Üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya basılı posta ya da elektronik posta, sms, faks ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ:

Madde 12: Genel Kurul toplantıları Genel Merkezde veya Yönetim Kurulunun İstanbul ili sınırları içerisinde belirleyeceği yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 13: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delege üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 14: Dernek Genel Kurul toplantıları, çağrı usulü ile belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan delege üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Toplantı, Genel Başkan veya görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Üyeler oy kullanımının ardından oy kullandıklarına dair ikinci kez ayrıca imza atarlar.

Genel Kurul'da her Delege Üyenin bir oy hakkı vardır. Tüzel üye temsilcileri hariç olmak üzere delege üyeler oyunu kendi kullanır ve başkasına vekâlet ile bu hakkını devredemez. Diğer asli üyeler ve fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Genel Başkan’a teslim edilir. Genel Başkan bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 15: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.

 1. Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Genel Başkan’ının seçilmesi,
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Derneğin feshedilmesi,
 9. Mevzuata ve dernek tüzüğüne Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyelerinin Disiplin Kurulu süreçleri doğrultusunda kuruldan çıkarılması için yetki verilmesi,
 12. Onaylanan bütçe doğrultusunda talep üzerine Yönetim Kurulu’na borçlanma konusunda yetki verilmesi
 13. Yönetim Kurulu’na çalışmaları konusunda direktifler verilmesi,
 14. Sorumluluklarının tespiti halinde Yönetim veya Denetleme Kurulu üyelerinin azledilmesi; gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurulması

 

TÜZÜĞÜN DEVAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.